پزشکی عمومی

ashnaee ba ghors x

ashnaee ba ghors x

ashnaee ba ghors x

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻜﺲ ﻳﺎ ﻗﺮص ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﺑﻐﻠـﻲ ﻣـﺮده اﺳـﺖ . 18ﻓﻘـﻂ ﺳـﺎﻟﺶ ﺑـﻮد . »ﻣـﻴﮕﻦ (Over Doze) « اور دوز ﻛﺮده . ﻣﻴﮕﻦ دﻧﺪوﻧﺎش ﻛﻠﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد . دﺳﺖ و ﭘﺎش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻪ . ﻫﻢ ﺳﻦ وﺳﺎﻻش دور ﺣﺠﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن.اﺿﻄ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺸﻮن ﻳﻪ ﺟﻮراﻳﻲ ﭘﺮ از ﺗﺮس و ﺮاﺑﻪ : اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﻴﻪ ؟؟ . ﻧﻪ ﻧﻪ اش ﺧﻴﻠﻲ آﺑﺮوداري ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺑﺮاش ﺣﺠﻠﻪ ﻧﺰدن ، ﭘﺎرﺳﺎل ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﺮز…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا