سایر رشته های پزشکی

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

 چکیده :
مقدمه :امروزهنبودمحافظتمالیدرسلامتبهعنوانبیماری نظامهایسلامتشناختهشدهاست؛روشنتریننشانهآناین استکهخانوارهانهتنهاازباربیماریبلکهازبارناشیاز نابودیوفقراقتصادی بهعبارتیدیگرمواجههبا هزینههای کمرشکنوفقرناشیازتأمینمالیسلامتخودنیز رنجمیبرند. مطالعات کمی فراوانی در ایران جهت شناخت میزان پرداخت از جیب و عوامل مرتبط با ایجاد هزینه کمرشکن درسطح خانوار انجام گرفته است اما درسطح سیاستگذاری مطالعه منسجمی صورت نپذیرفته…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا