سایر رشته های پزشکی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلیبخش هایی از محتوا

Printed in the United Kingdom by Clays, St Ives plc, March 2017 A catalogue record for this publication is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication data Names: Holmes, Erskine J., author. | Misra, Rakesh R., author. Title: Interpretation of emergency head CT : a practical handbook / Erskine J. Holmes, Rakesh R. Misra. Other titles: Interpretation of emergency head computed tomography Description: Second edition. | Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 2016. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016058545…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا