سایر رشته های پزشکی

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

چکیدهچکیده
مقدمه:در بیماری نارساييانتهاييکليه لازم است خانواده اقداماتحمايتيرابرايبيماردياليزی­اشچهدرمنزلو چهدرمراکزسرپاييمثلبخش­هايدياليزبيمارستانانجام ­دهد. مراقبیناينبيماران اغلبزمانزیادی رابرایمراقبتازایشانصرفمي­کنندوخستگيوفشارمراقبتيزیادیراتحمل­ مي­کنند.
هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا