صفحه اصلی » آموزش » ويژگيهاي شغل عكاسي

ويژگيهاي شغل عكاسي

ويژگيهاي شغل عكاسي

1-مقدمه

2-پيدايش عكاسي در جهان

3-نقش فيلمهاي عكاسي

4-ساختمان فيلمهاي عكاسي

5-پيدايش عكاسي در ايران

 

مقدمه

ويژگي هاي عكاسي و شناخت ماهيت آن به عنوان رسانه اي كه جايگاههاي متعددي در زمينه هاي مختلف يافته ،جز از اين طريق مطالعه ا ين ويژگيها ميسر نمي شود.
در حقيقت،عكاسي سه ويژگي علمي،صنعتي وهنري داردوبايد پذ يرفت كه عكاسي نه تنها علم يا صنعت وهنر،بلكه از هريك نشانه اي بسزا دارد،زيرا درآغاز، عكاسيمانند يك پديده علمي تولديافت وقوانين علمي در پيشرفت آن موثرافتاد ندو سپس مانند يك صنعت رونق گرفت وآنگاه جنبه هنري يافت.به طوري كه امروزه ازآن در سه مرحله مذكور تواما يا جداگانه بهره برداري مي كنند.
در صنعت عكاسي مي كوشند تا دستگاههاي مجهزتروموادبهتر بسازندتااحتياجات روزافزون بشررامرتفع سازدوكوشش صنعتگران براي بهتر كردن آن ادامه دارد. از جنبه هنري نيز،روزانه هزاران عكس از صحنه هاي مختلف تهيه مي شود اما كم نيستند عكسهايي كه باتوجه به جنبه هاي زيبا شناسانه تهيه شده اند وآنها را به خاطر خنبه هنريشان مورد توجه قرار مي دهند.
مشاهده وثبت دقيق بسياري از پديده هاي علمي ومطالعه لحظات بسيار زود گذر،در تحقيقات وآزمايشهاي علمي ميسر نشد مگربه كمك عكس.دقت عمل عكاسي وباز سازي واقعيت،تكيه گاه مستحكمي است كه محققان مي توانند به آن تكيه كنندوتحقيقات خود را سامان دهند.
استفاده ازاشعه ايكس براي تصوير برداري از درون اجسام وزواياي غير قابل رويت،كاربرد بسيار موثري در علوم پزشكي و صنعت دارد.عكاسي مادون قرمزوماوراي بنفش در مطالعات علمي،تحقيقي،پزشكي،نظامي وپليسي،امروزه بسيار مهم است.

پيدايش عكاسي در جهان
اواخرقرن هجده واوايل قرن نوزدهم،پديده هاي متعدد علمي به جهانيان معرفي شد.كشتي بخار،گازروشنايي،تلگراف،راه آهن وعكاسي از جمله اين پديده ها است. عكاسي دراروپا متولد شد ودر امريكا به تكامل رسيد .ژوزف نيسفورني ئيس افسر بازنشسته ارتش فرانسه،پس از مدتها تلاش وتحقيق سرانجام توانست در سال1822اولين عكس دنيا را به ثبت برساند.
ني ئيس اين عكس را در املاك شخصي خودواقع در دهكده اي به نام سن لودووا رن2در چند كيلومتري سورسن تهيه كرد. سال 1822درواقع سال اختراع عكاسي است.
اتاقك تاريك اززمانهاي بسيار دور شناخته شده بود.در قرن يازدهم،حسن ابن هيثم(دانشمند مسلمان اهل بصره)از اتاقك براي ديدن ستاره هاومطالعه خسوف و كسوف استفاده مي كرد.
اتاقك تاريك،عبارت بود از جعبه يا اتاقكي كه فقط بر روي يكي از سطوح آن روزنه اي ريز، تعبيه مي شد. نور از روزنه عبور كرده، تصويري نسبتا وا ضح اما وارونه بر روي سطح مقابل تشكيل مي داد.
در سال1550ژرم كاردان،رياضيدان ايتاليايي،روزنه اتاقك را به يك عدسي محدب مجهز كرد و بدين ترتيب، تصويري واضح تر به دست آمد.در قرن هفدهم،آينه45درجه،بدان افزوده شد.آينه،نورمنعكس شده از موضوع را بر روي صفحه اي در داخل اتاقك مي تاباند.
بعدها نوع ديگري از اين اتاقكها بهئ صورت تا شوساخته شد كه آن را برروي ميزيا محلي تخت قرار مي دادندوعدسي آن را رو به موضوع مي گرفتند. نور،پس از عبور از عدسي به آينه برخورد مي كرد،آينه 45درجه تصوير را به صفحه شيشه اي مات،كه در سطح بالاي جعبه قرار داشت،مي رساند.
تا اين زمان چيزي به نام عكاسي وجود نداشت،تا اينكه در يكي از روزهاي سال1727در آزمايشگاه شولتر1شيميدان آلماني برروي كاغذي آغشته به نيترات نقره Ag(No3) وآهكCaCo3 ،برگ درختي مي افتد. پس از مدتي شولتز،براي برداشتن كاغذ به محل مراجعه كرد،مشاهده كرد كه كاغذ مثل هميشه سياه شده است.اما به محض آنكه برگ را از روي آن برداشت با كمال تعجب ديد محلي كه برگ بر روي آن قرار گرفته بود هنوز سياه نشده بود،او متوجه مي شود كه برگ درخت مانع رسيدن نوربه آن قسمت شده ،د رنتيجه باعث تيره نشدن آنجا شده ايت. هر چند كه عمر اين پديده بسيار كوتاه بوده وتصوير برگ در اثر تابش نور از بين رفت،امااين واقعه بسيار ساده ، باعث آغاز فعاليت هاي وسيع براي شناسايي مواد حساس به نور شد.
چند سال بعد مواد ديگري كه به نور حساس بودند، شناخته شدند. دانشمندان با قرار دادن صفحات آغشته به مواد حساس در اتاقك تاريك،در تلاش به دست آوردن تصاويري بودند.اما نور اتاقك تاريك براي اثرگذاشتن برروي مواد حساس كافي نبود. از سويي ديگر تصويرهاي شكل گرفه نيز با قرار گرفتن در معرض نور شديد،از بين مي رفتند.
سال1819سرجان هرشل انگليسي ,محلول ثبوت را كشف كرد.
هيپوسولفيت دو سود ماده اي بود كه (هرشل ) به عنوان ماده ثابت كننده ي تصوير معرفي كرد. جالب توجه است كه اكنون نيز تركيبات اين ماده به عنوان محلول ثبوت استفاده مي شود.او همچنين با تركيبي از كلمات (Photo) به معناي (نور) وGraphein)) به معناي (رسم كردن) واژه فتوگرافي را ابداع كرد. اين واژه امروزه براي عكاسي به كار برده ميشود. هرشل،الفاظ Negative (منفي) وPositive (مثبت) را در مورد تصاوير نيز به كار برد .
سرانجام ژرف نيسفورني ئيس (شخصي كه در ابتداي مطالب از اونام برده شد) موفق شد براي اولين بار مواد حساس را در اتاقك تاريك به كار برد. او حدود هشت ساعت به آن نور داد،سپس آن را ظاهروثابت كردوبدين ترتيب اولين عكس ثابت دنيا به ثبت رسيد. ني نئيس اين روش را هليو گرافي يا ترسيم به وسيله خورشيد نامگذاري كرد. زمان طولاني نور دهي،ناشي ازحساسيت بسياركم ماده ي حساسي بودكه اوساخته بود.
پس از چند سال ني نئيس كار خود را با شخصي به نام(لويي ژاك مانده داگر ) ادامه داد. داگر، نقاش دكور تئاترو صاحب گالري در پاريس بود.او نيز مدت ها پيش، در پي ثبت تصويري بود كه در اتاقك تاريك ديده مي شد. اما در اين راه توفيقي نيافته بود.
( داگر) كار (ني نئيس)را پس از مرگ او ادامه دا د وپس از چند سال روشي را ابداع كرد كه آ ن را (داگر ئوتيپ ) ناميد. اين شيوه به سرعت گسترش يافت و عكسهاي بسيار زيادي بدين طريق گرفته شد.
علاوه بر(داگر) و (ني نئيس)افراد بسياري در گوشه وكنار جهان به تحقيقات خود درباره عكاسي ادامه مي دادند . (ويليام هنري فوكس تالبوت4 )انگليسي ، با تهيه تصوير نگاتيو در ابعاد كوچكتر ،بزرگ سازي تصويروبه دست آ وردن تصوير پو زتيو يا مثبت دو مرحله اصلي را در ظهور عكس تكميل كرد شيوه تالبوت اكنون نيز كاربرد دارد .
با كشف (امولسيون تر5 )زمان عكسبرداري به2تا3 ثانيه تقليل يافت و از طرف ديگر،افراد بيشتري از مردم ،آن هم با هزينهي بسيار كمتر از شيوه هاي پيشين ، توانستند از خود عكس داشته باشند . تا آن زمان كمتر كسي قادر به تامين هزينه تهيه عكس بود. با اختراع امولسيون تر يا كلوديون 6 ) حجم زياد وسايل كوچك شد ولازم بود كه عكاس ماده حساس را ساخته، بلافاصله بر روي شيشه اي بمالد و قبل از خشك شدن ، عكس گرفته شده ، ظاهر شود . تمامي اين اعمال ، اغلب در تاريك خانه هاي سيار انجام مي شد .
با اين وجود عكاسي هنوز نقيصه هاي بسياري داشت .سنگين بودن دوربين و سه پايه و چادر سياه رنگ ( كه به منزله تاريك خانه بود ) و مسايلي از اين قبيل ، كار عكاسي را دشوار مي ساخت . اما استقبال مردم از عكاسي رو به فزوني مي رفت .
پس از سالها تحقيق و جستجو ، سرانجام يك پزشك انگليسي به نام ريچارد مادوكس ماده اي حساس معرفي كرد كه با استفاده از ژلاتين و برومور نقره و ماليدن آن بر روي سطح شيشه به دست مي آمد . به اين ترتيب ، روش طاقت فرساي ” امولسيون تر ” پايان پذيرفت و روش نوين امولسيون ژلاتين دار يا امولسيون خشك به وجود آمد. اين روش ، اين امكان را فراهم ساخت كه شيشه هاي آماده شده براي عكس برداري به محلهاي ديگر حمل شوند و پس از عكس برداري مجددا براي مراحل ظهور و ثبوت به لابراتوار باز گردانده شوند . همچنين زمان عكس برداري به ثانيه تقليل يافت .
در كنار پيشرفتهاي شيمي ، فيزيك عكاسي نيز راه ترقي را به سرعت طي مي كرد و هر روز وسايلي جديد معرفي مي شد تا آنجا كه به جاي ماده ي سنگين و شكننده ي شيشه ، ابتدا كاغذ و سپس از ماده ي سلولوئيد براي پايه ي مواد حساس استفاده شد . از اين تاريخ عكاسي مدرن متولد شد و هر گونه تغييرو تعديل امكان پذير گرديد .
با گذشت زمان فيلمهاي رنگي ساخته شد، فلاشهاي عكاسي پا به عرصه ي وجود گذارد و زمان عكس برداري بسيار كوتاه شد .

نقش فيلمهاي عكاسي
دانشمندان وعكاسان بسياري بر روي فيلم ها مطالعه و تحقيق كرده و هر يك به سهم خود در ارتقاي كيفيت آن گام برداشته اند. سرانجام پس از سال ها تلاش وكوشش ، باشناسايي هالوژن هاي نقره (برمور،كلرور،يدورنقره) انقلابي در ساختمان فيلم ها ايجاد شد.
هالوژن هاي نقره داراي خواصي هستند كه از آن جمله دو مورد زير قابل اشاره است:
1- به نور حساسيت دارند.
2- پس از نور ديدن، احيا شده وبه فلز نقره تبديل مي شود.
باشناسايي هالوژنهاي نقره،روش هاي قديمي حساس كردن صفحات منسوخ شد.امروزه عملا ژلاتين وبرمورنقره اساس ساختمان فيلم هاي عكاسي را تشكيل مي دهد.
ساختمان فيلم هاي سياه و سفيد

يك فيلم عكاسي از چندين لايه ساخته شده كه هر يك نقش معيني دارند. لايه هاي تشكيل دهنده فيلم هاي سياه وسفيد عبارتند از: لايه محافظ ، امولسيون ، پايه فيلم، لايه ضد هاله .
الف- لايه محافظ: پوشش بالايي فيلم ها است كه از جنس ژلاتين سخت ساخته مي شود . اين لايه تا حدودي از امولسيون در مقابل خراش محافظت مي كند.
ب- امولسيون(سطح حساس به نور): امولسيون تركيبي از ژلاتين و املاح نقره است. ژلاتين را از پوست واستخوان حيوانات به دست مي آورند. اين ماده باعث مي شود املاح نقره رسوب نكنند ودر ژلاتين معلق بمانند.
ج- پايه: در گذشته، ماده حساس را بر روي شيشه هاي نازك وبدون رگه، كاغذ، استات سلولز و… مي كشيدند،اما امروزه امولسيون يا سطح حساس را بر روي پايه اي از جنس پلاستيك كه قابل انعطاف و شفاف است، مي كشند.
د-لايه ضد هاله:هنگامي كه نور از محيطي به محيط ديگر نفوذ مي كند،دچار انكسار و انعكاس مي شود به اين دليل هنگامي كه نور به امولسيون فيلم مي تابد، دسته اي از پرتوهاي نور به املاح نقره برخورد كرده ، دسته اي ديگر- كه از لابلاي امولسيون عبور مي كنند- از پايه فيلم مي گذرد. به اين ترتيب و به علت تغيير محيط، مقداري ازشعاع هاي نور پس از برخورد با پايه دوباره به طرف امولسيون منعكس مي شوندو مجددا امولسيون را از زير نور مي دهد. چنين انعكاس هايي ممكن است دور نقاط درخشان تصوير ايجاد هاله نموده، از وضوح تصوير بكاهد. براي جلوگيري از اين پديده، سطح زيرين پايه فيلم ها را بكمك رنگ هاي تيره مي پوشاند تا نور عبور يافته از امولسيون و پايه را كاملا به خود جذب كند. ضخامت لا يه ضد هاله ولايه محافظ تقريبا يكسان است.لايه ضد هاله در مرحله ظهور شسته وا زسطح فيلم جدا مي شود.
آشنايي با خواص فيلم ها
فيلم هاي عكا سي با حساسيت مختلف نيز از ويژگيهاي خاص بر خودار اند كه عبارتند از :
الف) تاثير حساسيت فيلمها بر دانه هاي تصوير : اندازه املاح نقره در امولسيون حساسيت هاي مختلف فيلمها را بوجود مي آورد . هر چه اندازه دانه هاي نقره ريزتر باشند ، حساسيت فيلم كمتر است .بنابراين ، اگر فيلمها ي با حساسيت زياد را بزرگ كنند ، دانه هاي شبيه به برفك بر روي تصوير نمايان مي شود .اين دانه ها را گرين مي نامند. با ايجاد دانه ها از جزيئات تصوير كاسته مي شود .اما تصوير فيلمهاي با حساسيت كم را بيشتر مي توان بزرگ كرد .
ب) تاثير فيلم ها بر كنتراست :علاوه بر دانه هاي تصوير، حساسيت هاي مختلف، بر كنتراست تصوير نيز تاثير مي گذارد. كنتراست به معناي تضادو تبا ين است. تضادو اختلاف ميان سطوح سفيدوتيره تصوير هنگامي كه بين سطوح سياه و سطوح سفيد 8 دامنه خاكستري وجود داشته باشد، كنتراست معمولي است، اما وقتي كه تعداد پله هاي خاكستري از 8 افزايش يافت، كنتراست كاهش مي يابد. يعني، تصوير ملايم تر مي شود. با افزايش سطوح تيره وروشن در تصويرو كاهش پله هاي خاكستري، كنتراست تصوير بيشتر شده، تصوير خشن تر به نظر مي رسد.
فيلم ها مادون قرمز
بيشترين استفاده اين فيلم ها ، در قلمرو علمي ،پزشكي،صنعتي و نظامي است ،اما گاهي اثرات وبژه و چشمگير آن، براي عكاساني كه طالب خلق آثار غير متعارفند،ايجاد جاذبه مي كند. اين فيلم ها ،شبيه امولسيون هاي عكاسي معمولي است و با داروهاي ظهور معمولي ظاهر مي شود.
با فيلم هاي مادون قرمز، از باز تابش اشعه هاي مادون قرمز، از سطوح مختلف عكسبرداري مي شود. اين اشعه ها از چشم انسان پنهان است. اين فيلم ها نسبت به پرتوهاي نور، بسيارحساسند. بنابراين،آنها را در تاريكي كامل در دوربين قرار مي دهند وپس از عكسبرداري، در تاريكي از دور بين خارج مي كنند. در تصاوير به دست آمده از اين فيلم ها،مناطقي كه اشعه مادون قرمز را جذب مي كنند، به شدت تيره و سطوحي كه اشعه مادون قرمز را منعكس مي كنند روشن و سفيد ثبت مي شوند كه حالت و جلوه جالبي در تصوير ايجاد مي كند.
در كنار شاخص حلقه واضح سازي اغلب لنزها، نقطه قرمزي وجود دارد اين نقطه در مورد عكاسي با فيلم هاي مادون قرمز به كار مي رود. پس از واضح سازي بايد، بايد عد مقابل شاخص متراژ را به روبروي نقطه قرمز انتقال داد.علت اين مسئله، اختلاف طول موج امواج مادون قرمز مي باشد.چون طيف وسيع رنگ هاي موجود در طبيعت، حاصل تلفيق رنگ ها است. پيش بيني رنگ هاي ناشي از كار با فيلم هاي مادون قرمرنگي مشكل است.
ظهور فيلم
فيلم هاي رايج عكاسي را بايد در تاريكي مطلق ظاهر كرد . اين كار به دو طريق ظهور در تشتك و ظهور با تانك ظهور ، صورت مي گيرد .
امروزه از روش ظهور در تشتك كمتر استفاده مي شود ، زيرا علاوه بر اينكه از دقت كافي برخوردار نيست ، عكاس مجبور است در تمام مراحل ظهور در تاريكي بسر ببرد. تماس مداوم با مواد شيميا يي نيز به نوبه خود ، بيماريهاي پوستي متعددي به همراه دارد . اما در روش ظهور با تانك ظهور فقط مرحله پيچيدن فيلم به دور قرقره در تاريكخانه انجام مي شود و مراحل ظهور در روشنايي صورت مي گيرد .
علاوه بر آن در مصرف داروهاي ظهور نيز صرفه جويي مي شود و خطر تماس با آنها به حد اقل مي رسد . داروهاي ظهور ، بسيار متنوع اند و هر يك استفاده خاصي دارند ، داروهاي ظهور كنتراست كم ، داروهاي ظهور كنتراست معمولي ، داروهاي ظهور كنتراست زياد ، داروهاي ظهور با وضوح زياد ، داروهاي ظهور سريع و داروهاي ظهور ريزدانه از اين جمله است .
عموما تلاش مي شود كه فيلم ، با كنتراست و غلظت متعادل و معمولي ظهور شود . داروي ظهور ، تركيبي از چند ين ماده شبميايي است كه به اسامي گوناگون معرفي شده ا ند . داروي76D. كداك پر مصرف ترين و رايج ترين داروي ظهور نگاتيو سياه و سفيد است .
داروهاي ظهور به صورت پودر يا مايع غليظ شده ساخته مي شوند . داروهاي پودر به صورت تر كيبات بسته بندي شده و تركيبات مجزا عرضه مي گردند.داروهاي پودري ، ارزانتر است ، اما كار با نوع مايع بسيار ساده تر مي باشد . در راهنماي داروهاي بسته بندي شده ، طرز تهيه و آماده سازي آنها توضيح داده شده است . براي تهيه محلول و نگهداري داروها ،رعايت نكات زير ضروري است:
1) به حجم آب كه در راهنما و يا فرمول داروها اشاره شده توجه كنيد .
2) لازم به تذكر است از آب تصفيه شده و بدون املاح و در غير اين صورت ،از آب جوشيده و سرد شده استفاده شود.
3) به دماي توصيه شده براي ساختن داروها توجه كنيد، زيرا دماي ،بيشتر علاوه بر تجزيه تركيبات داروها ، عمر آنها را كاهش مي دهد و برخي ازتركيبات داروها در دماهاي كمتر حل نمي شوند.
4) داروها را به تدريج و در حالي كه محلول به آرامي هم زده مي شود ، به آب اضافه كنيد.
5) براي حل كردن تدريجي تركيبات دارو، و به وجود نيامدن كف،محلول رابه آرامي هم بزنيد.كف كردن محلول ،باعث اكسيد شدن دارو خواهد شد.
6) براي هم زدن محلول از ميله هاي شيشه اي ،پلاستيكي ياP.V.C يا چوبي استفاده كنيد.
7) به علت گرم بودن محلول و امكان وجود ناخالصي ها يي در دارو كه ته نشين نشده اند، بلافاصله از داروي آماده شده استفاده نكنيد.
8) از تماس مدام داروها با پوست جلوگيري كنيد.
داروي ظهور به صورت خالص يا رقيق شده استفاده مي شود. براي رقيق كردن، كافي است داروي خالص با مقداري آب تركيب شود. به عنوان مثال داروي 1+1 (يك به يك) تركيبي از يك قسمت داروي آماده شده با حجم مساوي آب است.
مراحل ظهور فيلم
مرحله ظهور: قبل از پيچيدن فيلم به دور قرقره تانك ظهور ، لازم است از حساسيت و نوع فيلم اطلاع داشته باشيد. سپس نوع ،غلظت و دماي دارو را كنترل كنيد. مراحل ظهور فيلم درفضاي روشن انجام مي شود.
مرحله توقف: پس از ظهور ، نوبت به مرحله توقف مي رسد . كار اين مرحله متوقف ساختن عمل ظهور است . داروي توقف محلول 28% اسيد استيك است.چنانچه اسيد استيك در دسترس نباشد،مي توان از سركه سفيد استفاده كرد. زمان توقف همه فيلم ها از 10ثانيه تا يك دقيقه است .
پس از پايان مرحله توقف ،محلول را براي استفاده مجدد به ظرف مربوط برگردانيد.اين محلول تا هنگامي كه تغيير رنگ نداده، به دفعات مكرر قابل استفاده است .
مرحله ثبوت: پس از ظهور دانه هاي نور ديده برميد نقره در امولسيون،بايد دانه هاي برميد نقره كه در معرض تابش نور قرار نگرفته اند از امولسيون جدا شوند تا نور بر فيلم بي اثر باشد. داروهاي ثبوت عمر نسبتا طولاني دارند ودر ظروف سر بسته مي توان آنها را بيش از سه ماه نگهداري كرد. براي آزمايش داروي ثبوت،در روشنايي، يك تكه فيلم ظاهر نشده را در داروي ثبوت انداخته، آن را مرتبا تكان مي دهيم، اگر حداكثرظرف پنج دقيقه فيلم كاملا شفاف شد، داروي ثبوت از قدرت كافي برخوردار است.
نكته: به دليل قليايي بودن داروي ظهورواسيدي بودن داروي ثبوت، از تركيب آنها جدا خودداري كنيد، زيرا باعث خنثي شدن آنها مي شود،بنابراين پس از مرحله ظهورحتما از مرحله توقف استفاده شود تا داروي ثبوت زود ضعيف نشود.
مرحله شست وشو پس از مرحله ثبوت، مي توان فيلم را از تانك ظهور خارج كرد، اما قبل از آن بهترفيلم را كاملا شست وشو دادتا موادي كه در خلال مراحل مختلف بر روي فيلم رسوب كرده، كاملا از سطح آن جدا شود.
پس از پايان مرحله شست و شو، چند قطره مرطوب كننده در تانك مي ريزيم و به مدت يك دقيقه قرقره را به آرامي مي چرخانيم. اين محلول كه هنگام خشك شدن فيلم، قطره هاي آب به حاشيه فيلم هدايت شود. بدين ترتيب از ايجاد لكه جلوگيري مي شود.
پس از شست وشو، بهتر است،فيلم به كمك خشك كن خشك شود. در صورت عدم دسترسي به خشك كن فيلم را در مكاني تميزوبيون گردوغبارآويزان مي كنيم و به انتهاي آن گيره مي زنيم. قبل ازآويختن به هيچ عنوان روي فيلم دست نمي كشيم و يا رطوبت آنرا با انبرك نمي گيريم زيرا امولسيون فيلم در اين مرحله بسيار نرم وآسيب پذيراست.

فيلم عكاسي شامل دانه هاي ريز نقره برميد است كه در لايه اي نازك از ژلاتين نشانده شده است اين دانه ها شامل تعداد فراواني يونهاي نقره ويونهاي برميد است. هنگامي كه عكس برداشته شود،نور از منظره اي كه قرار است عكسبرداري شود از درون عدسي و شاترمي گذرد و با لايه نقره برميد كه نسبت به نور حساس است ،برخورد مي كند برخورد فوتونهاي نور به يونهاي برميد موجب مي شود كه از هر يك يون برميد يك الكترون جدا شود . اين الكترونها جذب يونهاي نقره مي شوند وآنها را به نقره فلزي مي كاهند. بيشترين تعداد يونهاي نقره در ناحيه اي از عكس كاهيده مي شوند كه در معرض بيشترين مقدار نور باشند .بدين ترتيب تصوير روي فيلم تشكيل شود. اما هنوز قابل رويت نيست.
براي ظاهر كردن تصوير فيلم را در محلول كاهنده و به عبارتي در محلول ظهور وارد مي كنند. اين محلول معمولا شامل ماده اي به نام هيدرو كينون
(C6H4(OH)2)است كه همه يونهاي نقره را در هر دانه اي كه محتواي اتم هاي نقره فلزي است مي كاهد .
2AgBr(Cr)+C6H4(OH)2(aq)
2Ag(Cr)+C6H4O2+2HBr(aq)
عامل كاهنده با نقره بر برميدي كه در معرض تابش نور قرار نگرفته است واكنش نمي دهد چون نقره فلزي تيره رنگ ونقره برميد روشن است . تصويري با نقاطي تاريك وروشن توليد مي شود پس از ظاهر كردن فيلم آن را در محلول ثبوت كه شامل يونهاي تيو سولفات است قرار مي دهند يونهاي تيو سولفات با يونهاي نقره اي كه كاهيده نشده اند ،نوعي كمپلكس محلول در آب تشكيل مي دهند كه از فيلم جدا مي شوند آنگاه فيلم تثبيت شده را شستشو مي دهد تا ماده ظاهر كننده يا تثبيت كننده بر روي آن باقي نماند. تصوير تشكيل يافته (نگاتيو)است به عبارت ديگر،نقاط روشن منظره در فيلم تاريك ديده مي شوند و نقاط تاريك منظره در فيلم روشن اند

ناصرالدين شاه باني انتشار اولين كتاب هاي عكاسي در ايران

ميراث خبر، گروه ادب و هنر _ كتاب عكاسي نام اولين نسخه دستنوشته در ميان كتاب هاي عكاسي دوره قاجار است كه بنا به فرمان ناصرالدين شاه قاجار در سال 1280 هجري قمري به نگارش در آمده است.
بنابر تحقيقات محمدرضا طهماسب پور كه در قالب كتابي تحت عنوان ناصرالدين، شاه عكاس به چاپ رسيده است،

رساله هاي دستنوشته مربوط به عكاسي در دوره قاجار اولين نوشته ها درباره فن و هنر عكاسي در ايران هستند. و كتاب «عكاسي» اولين دستنوشته در اين زمينه به شمار مي آيد.

سرگذشت نگارش اين كتاب به چاپ مطلبي پيرامون تجليل از پيشرفت هاي علمي مدرسه

دارالفنون و معلمين آن در روزنامه «دولت عليه ايران» برمي گردد. گويا در اين مطلب

به كتاب هايي كه معلمين مدرسه دارالفنون تاليف و ترجمه كرده اند، اشاره شده است.

ناصرالدين شاه با خواندن اين مطلب، حكم به چاپ اين كتاب ها داده كه در ميان آنها

كتابي تحت عنوان عكاسي نيز به ترجمه ميرزا كاظم، معلم شيمي بوده است.
اين كتاب اما برخلاف ديگر كتب ترجمه اي ميرزا كاظم، هيچ گاه به چاپ نرسيد و براساس نسخه هاي موجود، تعداد 3 نسخه ديگر از روي آن نوشته شده است. براساس نوشته هاي پژوهشگراني چون دكتر ايرج افشار و استاد يحيي ذكاء تعداد چهار جلد از اين كتاب موجود است كه در كتابخانه مدرسه شهيد مطهري (سپهسالار)، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجموعه اعتمادالدوله همدان نگهداري مي شوند. كه البته طبق پيگيري هاي محمدرضا طهماسب پور، با توجه به پراكنده شدن كتاب هاي خطي مجموعه مذكور، اطلاع دقيقي از محل نگهداري اين نسخه خطي به دست نيامده است. اما به جز نسخه هاي ياد شده، نويسنده كتاب «ناصرالدين، شاه عكاس» نسخه اي نيز در سال 1378 در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي يافته، كه در واقع در ادامه مطلبي مربوط به كيمياگري به صورت شعر، در يك نسخه دستنوشت با خط تحريري به نگارش در آمده است. البته احتمال اين كه نسخه همان نسخه مجموعه اعتمادالدوله همدان باشد، نيز وجود دارد.
از ديگر كتاب هاي عكاسي زمان قاجار مي توان به كتابي با ترجمه علي بخشي ميرزا به سال 1294 هجري قمري اشاره كرد كه نسخه اصل آن در كتابخانه ظاهريه دمشق موجود است. علي بخش ميرزا از شاهزادگان و مترجمان دربار مظفرالدين ميرزا، وليعهد ناصرالدين شاه است. اين كتاب اولين اثري درباره عكاسي است كه از فرانسه به فارسي ترجمه شده است. خط كتاب، شكسته نستعليق تحريري است و تاكنون نسخه ديگري از آن در ايران ديده نشده است. نكته جالب توجه در ميان مطالب كتاب مذكور اشاره به نام هاي آغازگران عكاسي در جهان و شرح فعاليت آنها است.
در دو كتاب «گنجينه عكس هاي ايران» نوشته دكتر ايرج افشار و «تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران» اثر يحيي ذكاء و نيز كتابي كه در ابتداي مطلب از آن ياد شد، از تعداد ديگري از كتاب ها و رساله هاي عكاسي در دوره قاجار نيز نام برده شده است.

علاقه وافر ناصرالدين شاه را به هنر عكاسي مي توان از دلايل اصلي چاپ اين كتب

در زمان او ياد كرد. مي گويند چهارمين شاه قاجار تمايل بسياري به هنرهايي چون

نقاشي، شعر و خوشنويسي داشته، و شايد يكي از دلايل گرايش شديد او به عكاسي، نداشتن توانايي كافي يا عدم صرف وقت و حوصله لازم براي تمرين در طراحي و نقاشي باشد. اين تمايل را مي توان در ملاقات هاي مكرر او با عكاسان خارجي آن زمان هم دنبال كرد. عكس هاي بسياري از آن دوران باقي مانده، كه نام ناصرالدين شاه به عنوان عكاس پاي آن ديده مي شود.

منابع اينترنتي

www. iearn.saf.ir /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *