صفحه اصلی » آموزش » كار برد انرژي خورشيد

كار برد انرژي خورشيد

كار برد انرژي خورشيد

درعصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستمهاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهره گيري مي شود كه عبارتند از :

1) استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي ، صنعتي و نير وگاهي

2) تبديل مستقيم ژرتوهاي خورشيد به الكتريسيته بوسيله تجهزاتي به نام فتو ولتائيك .

استفاده از انرژي حرارتي خورشيد :

اين بخش از كاربردهاي انرژي خورشيدي شامل دو گروه نيرو گاهي و غير نيرو گاهي مي باشد .

كاربردهاي نيروگاهي :

تاسيساتي كه با استفاده از آنها انرژي جذب شده حرارتي خورشيد به الكتريسيته تبديل مي شود نيروگاه حرارتي خورشيدي ناميده مي شود . اين تاسيسات براساس انواع متمركز كننده هاي موجود و بر حسب اشكال هندسي متمركز كننده ها به سه دسته تقسيم
مي شوند .

الف ) نيرو گاههايي كه گيرنده آنها آينه هاي سهموي ناوداني هستند (شلجمي باز )

ب) نيرو گاههايي كه گيرنده آنها در يك برج قرار دارد و نور خورشيد توسط آينه هاي بزرگي بنام هيلوستات به آن منعكس مي شود . (دريافت كننده مركزي )

پ) نيروگاههايي كه گيرنده آنها بشقابي سهموي (ديش) مي باشد (شلجمي بشقابي )

قبل از توضيح در خصوص نيرو گاه خورشيدي بهتر است شرح مختصري از نحوه كاركرد نيرو گاههاي توليد الكتريسيته داده شود .

بهتر است بدانيم در هر نيرو گاهي اعم از نيرو گاههاي آبي ، نيرو گاههاي بخاري و نيرو گاههاي گازي براي توليد برق از ژنراتو رهاي الكتريكي استفاده مي شود . كه با چرخيدن اين ژنراتو رها برق تو ليد مي شود . اين ژنراتو رهاي الكتريكي انرژي دوراني خود را از دستگاهي بنام توربين تامين مي كنند . بدين ترتيب مي توان گفت كه ژنراتو رها انرژي جنبشي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند . تامين كننده انرژي جنبشي ژنراتور ها ، توربينها هستند توربينها انواع مختلف دارند در نيرو گاههاي بخاري توربينها يي وجود دارند كه بخار با فشار و دماي بسيار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره ها توربين ميگردد در نيرو گاههاي آبي كه روي سدها نصب مي شوند انرژي پتانسيل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره هاي توربين مي شود بدين ترتيب مي توان گفت در نير و گاههاي آبي انرژي پتانسيل آب به انرژي جنبشي و سپس به الكتريكي تبديل مي شود ف در نيرو گاههاي حرارتي بر اثر سوختن سوختهاي فسيلي مانند مازوت ، آب موجود در سيستم بسته نيرو گاه داخل ديگ بخار تبديل مي شود و بدين ترتيب انرژي حرارتي به جنبشي و سپس به الكتريكي تبديل مي شود در نيرو گاههاي گازي توربينهايي وجود دارد كه بطور مستقيم بر اثر سوختن گاز به حركت در آمده و ژنراتور را مي گرداند و انرژي حرارتي به جنبشي و سپس به الكتريكي تبديل مي شود . و اما در نيرو گاههاي حرارتي خورشيدي وظيفه اصلي بخشهاي خورشيدي توليد بخار مورد نياز براي تغذيه توربينها است يا به عبارت ديگر مي توان گفت كه اين نوع نيرو گاهها شامل دو قسمت هستند :

الف ) سيستم خورشيدي كه پرتوهاي خورشيد را جذب كرده و با استفاده از حرارت جذب شده توليد بخار مي نمايد .

ب) سيستمي موسوم به سيستم سنتي كه همانند ديگر نيرو گاههاي حرارتي بخار توليد شده را توسط توربين و ژنراتور به الكتريسيته تبديل مي كند .

نيرو گاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي :

در اين نيرو گاهها ، از منعكس كننده هايي كه به صورت سهموي خطي مي باشند جهت تمركز پرتوهاي خورشيد در خط كانوني آنها استفاده رمي شنود و گيرنده به صورت لوله اي در خط كانوني منعكس كننده ها قرار دارد . در داخل اين لوله روغن مخصوصي در جريان است كه براثر حرارت پرتوهاي خورشيد گرم و داغ مي گردد . اين روغن داغ باز مبدل حرارتي عبور كرده و آب را به بخار تبديل مي كند اين سيستم آب بخار به مدارهاي مرسوم در نيرو گاههاي حرارتي انتقال داده مي شود تا به كمك توربين بخار و ژنراتور به توان الكتريكي تبديل گردد .

براي بهره گيري بيشتر و افزايش بازدهي لوله دريافت كننده سطح آن را با اكسيد فلزي كه ضريب بالايي دارد پوشش مي دهند و همچنين در محيط اطراف آن لوله شيشه اي به صورت لفاف پوشيده مي شود تا از تلفات گرمايي و افت تشعشعي جلوگيري گردد و نيز از لوله دريافت كننده محافظت بعمل آيد . ضمناً اين دو لوله خلاً بوجود مي آورند براي آنكه پرتو هاي تابشي خورشيد در تمام طول روز به صورت مستقيم به لوله دريافت كننده برسد .

در اين نيروگاهها يك سيستم ردياب خورشيد نيز وجود دارد كه بوسيله آن آينه هاي شلجمي دائماً خورشيد را دنبال مي كنند و پرتو هاي آن را به روي لوله دريافت كننده متمركز مي نمايند .

تغييرات تابش خورشيد در اين نيرو گاهها توسط منبع ذخيره و گرم كن سوخت فسيلي جبران مي شوند . در چند كشور نظير ايالات متحده آمريكا – اسپانيا – مصر – مكزيك – هند و مراكش از نيروگاهها يا در مرحله ساخت و يا در مرحله بهر برداري قرار دارند . در ايران نيز تحقيقات و مطالعاتي در زمينه اين نيرو گاهها انجام شده و پروژه يك نيروگاه تحقيقاتي با ظرفيت 250 كيلو وات توسط سازمان انرژيهاي نو ايران در شيراز در حال انجام مي باشد و انتظار مي رود تا پايان 83 به بهره برداري برسد .

كليه مراحل مطالعاتي ، طراحي و ساخت اين نيرو گاه به طور كامل توسط متخصصين و مهندسان ايراني انجام مي پذيرد .

بديهي است كه با افزايش ظرفيت فني و علمي كه در اثر اجراي پروژه نيرو گاه خورشيدي شيراز عايد محققين مجرب ايراني مي شود ايران در زمره محدود كشورهاي سازنده نيرو گاههاي خورشيدي از نوع متمركز كننده هاي سهموي خطي قرار خواهد گرفت .

نيرو گاههاي حرارتي از نوع دريافت كننده مركزي :

در اين نيرو گاهها پرتو هاي خورشيدي توسط مزرعه اي متشكل از تعداد زيادي آينه منعكس كننده بنام هيلوستات بر روي يك دريافت كننده كه در بالاي برج نسبتاً استقرار يافته است متمركز مي گردد . در نتيجه روي محل تمركز پرتوها انرژي گرمايي زيادي بدست مي آيد كه اين انرژي بوسيله سيال عامل كه داخل دريافت كننده در حركت است ، جذب مي شود و بوسيله مبدل حرارتي به سيستم آب و بخار مرسوم در نيروگاهها ي سنتي منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دماي طراحي شده براي استفاده در توربين ژنراتور توليد مي گردد اين سيال رعامل در مبدلهاي حرارتي در كنار آب قرار گرفته و موجب تبديل آن به بخار با فشار و حرارت بالا مي گردد . در برخي از سيستم ها سيال عامل آب راست و مستقيماً در داخل دريافت كننده به بخار تبديل مي شود . براي استفاده دائمي از اين نوع نيرو گاه ، در زماني كه تابش خورشيد وجود ندارد مثلاً ساعات ابري و شبها از سيستم هاي ذخيره كننده حرارت و يا احياناً از تجهيزات پشتيباني كه ممكن است ازسوخت فسيلي استفاده كنند جهت ايجاد بخار براي توليد برق كمك گرفته مي شود .

مطالعات و تحقيقات در زمينه فناوري و سيستمهاي اين نيرو گاهها ادامه دارد و آزمايشگاهها  و موسسات متعددي در سراسر دنيا در اين زمينه فعاليت مي كنند .

مطالعات ساخت اولين نيروگاه خورشيدي ايران از نوع دريافت كننده مركز ي توسط سازمان انرژيهاي نو ايران و با كمك شركتهاي مشاور و سازنده داخلي با ظرفيت يك مگاوات و سيال عامل آب و بخار در طالقان جريان دارد . كليه مطالعات اوليه و پتانسيل سنجي و طراحي نيروگاه به انجام رسيده و يك نمونه هليو ستات نيز ساخته شده است .

نيرو گاههاي حرارتي از نوع شلجمي بشقابي :

در اين نيرو گاهها از منعكس كننده هايي كه به صورت شلجمي بشقابي مي باشد جهت تمركز نقطه اي پرتو هاي خورشيد استفاده مي گردد و گيرنده هاي كه در كانون استفاده مي گيرند به كمك سيال جاري در آن انرژي گرمايي را جذب نموده و به كمك يك ماشين حرارتي و ژنراتور آن را به توان مكانيكي و الكتريكي تبديل مي نمايد .

دودكش هاي خورشيدي :

روش ديگر براي توليد الكتريسيته از انرژي خورشيد استفاده از برج نيرو يا دودكش هاي خورشيدي مي باشد در اين سيستم از خاصيت دودكش ها استفاده مي شود به اين صورت كه با استفاده از يك برج بلند به ارتفاع حدود 200متر وتعداد زيادي گرم خانه هاي خورشيدي كه در اطراف آن است هواي گرمي كه بوسيله انرژي خورشيدي در يك گرمخانه توليد مي شود و به طرف دودكش يا برج كه در مركز گلخانه قرار دارد ، هدايت مي شود .

اين هواي گرم بعلت ارتفاع زياد برج با سرعت زياد صعود كرده و باعث چرخيئن پروانه و ژنراتوري در پايين برج نصب شده است مي گردد و بوسيله اين ژنراتور برق توليد مي شود هم اكنون يك نمونه از اين سيستم در 160 كيلو متري جنوب مادريد احداث گرديده كه ارتفاع برج آن به 200 متر مي رسد .

مزاياي نيروگاههاي خورشيدي :

نير وگاههاي خورشيدي كه انرژي خورشيد را به برق تبديل مي كند اميد است در آينده با مزاياي قاطعي كه در برابر نيروگاههاي فسيلي و اتمي دارند به خصوص اينكه سازگار با محيط زيست مي باشند ، مشكل برق بخصوص دردوران اتمام ذخاير نفت و گاز را حل نمايند . تاسيس و بكار گيري نيروگاههاي خورشيدي آينده اي پر ثمر و زمينه اي گسترده را براي كمك به خود كفايي و قطع وابستگي كشور به صادرات نفت فراهم خواهد كرد . اكنون شايسته است كه به ذكر چند مورد از مزاياي اين نيرو گاهها بپردازيم .

الف ) توليد برق بدون مصرف سوخت :

نيروگاههاي خورشيدي نياز به سوخت ندارد و برخلاف نيروگاهها ي فسيلي كه قيمت برق توليدي آنها تابع قيمت نفت بوده و هميشه در حال تغيير مي باشد ، در نيروگاههاي خورشيدي اين نوسان وجود نداشته و مي توان بهاي ربرق مصرفي را براي مدت طولاني ثابت نگهداشت .

ب) عدم احتياج به آب زياد :

نيرو گاههاي خورشيدي بخصوص دود كشهاي خورشيدي با هواي گرم احتياج به آب ندارد لذا براي مناطق خشك مثل ايران  بسيار حائز اهميت مي باشند . (نيروگاههاي حرارتي سنتي هنگام فعاليت نياز به آب مصرفي زيادي دارند ).

پ) عدم آلودگي محيط زيست :

نيرو گاههاي خورشيدي ضمن توليد برق هيچگونه آلودگي در هوا نداشته و مواد سمي و مضر توليد نمي كنند در صورتيكه نيروگاههاي فسيلي هوا و محيط اطراف خود را با مصرف نفت – گاز و يا زغال سنگ آلوده كرده و نيروگاههاي اتمي با توليد زباله هاي هسته اي خود كه بسيار خطرناك و راديواكتيو هستند محيط زندگي را آلوده و مشكلات عظيمي را براي ساكنان كره زمين بوجود مي آروند .

ت) امكان تأمين شبكه هاي كوچك رو ناحيه اي :

نيروگاههاي خورشيدي مي توانند با توليد برق ربه شبكه سراسري برق نيرو برسانند و در عين امكان تأمين شبكه هاي كوچك و ناحيه اي ، احتياج به تاسيس خطوط فشار قوي طولاني جهت انتقال برق ندارند و نياز به هزينه زياد احئاث رشبكه هاي انتقال نمي باشد .

 

ث) استهلاك كم و عمر زياد :

نيرو گاههاي خورشيدي به دلايل فني نداشتن استهلاك زياد داراي عمر طولاني مي باشند در حالي كه عمر نيرو گاههاي فسيلي بين 15 تا 30 سال محاسبه شده است .

ج) عدم احتياج به متخصص :

نيروگاههاي خورشيدي احتياج به متخصص عالي ندارد و مي توان آنها را بطور اتوماتيك بكار انداخت ،ر صورتيكه در نيروگاههاي اتمي وجود متخصصين در سطح عالي ضروري بوده و اين دستگاهها احتياج به مراقبتهاي دائمي و ويژه دارند .

كاربرد هاي غير نيروگاهي :

كاربرد هاي غير نيروگاهي از انرژي حرارتي خورشيد شامل موارد متعددي مي باشد كه اهم آنها عبارتند از : آبگرمكن و حمام خورشيدي – سرمايش و گرمايش خورشيدي – آب شيرين كن خورشيدي خشك كن خورشيدي – اجاق خورشيدي – كوره هاي خورشيدي و خانههاي خورشيدي

الف ) آبگرمكن خورشيدي و حمام خورشيدي :

توليد آب گرم مصرفي ساختمانها اقتصادي ترين روشهاي استفاده ازانرژي خورشيدي است . مي توان از انرژي حرارتي خورشيد جهت تهيه آب گرم بهداشتي در منازل و امكان عمومي به خصوص در مكانهايي كه مشكل سوخت رساني وجود دارد استفاده كرد . چنانچه ظرفيت اين سيستمها افزايش يابد مي توان از آنها در حمامهاي خورشيدي نيز استفاده نمود .

تاكنون با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران تعداد زيادي آبگرمكن خورشيدي و چندين دستگاه حمام خورشيدي در نقاط مختلف كشور از جمله استان خراسان سيستان بلوچيستان و يزد نصب و راه اندازي شده است .

ب) گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي :

گرمايش و سرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي خورشيد ، ايده تازه اي بود كه در سالهاي 1930 مطرح شد و در كمتر از يك دهه به پيشرفتهاي قابل توجهي رسيد . با افزودن سيستمي معروف به سيستم تبريد جذبي به سيستمهاي خورشيدي مي توان علاوه بر تهيه آب گرم مصرفي و گرمايش از اين سيستم در فصول گرم براي سرمايش ساختمان نيز استفاده كرد .

پ)خشك كن خورشيدي :

هنگامي كه حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه حرارت كم روي آب شور اثر كند تنها آب تبخير شده و املاح باقي مي ماند .

سپس با استفاده از روشهاي مختلف مي توان آب تبخير شده را تقطير كرده و به اين ترتيب آب شيرين تهيه كرد . با اين روش مي توان آب بهداشتي مورد نياز در نقاطي كه دسترسي به آب شيرين ندارد مانند جزاير را آب شيرين خورشيدي در دو اندازه خانگي و صنعتي ساخته مي شود . در نوع صنعت با حجم بالا مي توان براي استفاده شهرها آب شيرين توليد كرد .

ت) خشك كن خورشيدي

خشك كن مواد غذايي براي نگهداري آنها از زمانهاي بسيار قديم مرسوم بوده انسانهاي نخستين خشك كردن را يك هنر مي دانستند .

خشك كردن عبارتست از گرفتن قسمتي از آب موجود در مواد غذايي و بسيار محصولات كه باعث افزايش عمر انباري محصول و جلوگيري از رشد باكتريها مي باشد . در خشك كن هاي خورشيدي بطور مستقيم و يا غير مستقيم از انرژي خورشيدي جهت خشك نمودن مواد استفاده مي شود و هوا نيز به صورت طبيعي يا اجباري جريان يافته  باعث تسريع عمل خشك شدن محصول مي گردد خشك كن هاي خورشيدي در
اندازه ها و طرحهاي مختلف و براي محصولات و مصارف گوناگون طراحي و ساخت مي شوند .

ث) اجاقهاي خورشيدي :

دستگاههاي خوراك پز خورشيدي اولين بار بوسيله شخصي بنام نيكلاس ساخته شد . اجاق او شامل يك جعبه عايق بندي شده با صفحه سياهرنگي بود قطعات شيشه اي در پوش آنرا تشكيل مي داد اشعه خورشيد با عبور از ميان اين شيشه ها وارد جعبه شده و بوسيله سطح سياه جذب مي شد سپس ردرجه حرارت داخل جعبه را به 88 درجه افزايش مي داد . اصول كار اجاق خورشيدي جمع آوري پرتوهاي مستقيم خورشيد در يك نقطه كانوني و افزايش دما در آن نقطه مي باشد . امروزه طرحهاي متنوعي از اين سيستم ها وجود دارد كه اين طرحها در مكانهاي مختلفي از جمله آفريقاي جنوبي آزمايش شده و به نتايج خوبي نيز رسيده اند . استفاده از اين اجاقها به ويژه در مناطق شرقي كشور ايران كه با مشكل كمبود سوخت مواجه مي باشند بسيار مفيد خواهد بود .

ج) كوره خورشيدي :

در قرن هجدهم نوتورا اولين كوره خورشيدي را در فرانسه ساخت و بوسيله آن يك تله چوبي را در فاصله 60 متري آتش زد .

بسمر پدر فولاد جهان نيز حرارت مورد نياز كوره خود را از انرژي خورشيدي تامين مي كرد . متداولترين سيستم يك كوره خورشيدي متشكل از دو آينه يكي تحت و ديگري كروي مي باشد . نور خورشيد به آينه تخت رسيده و توسط اين آينه به آينه كروي باز تابيده مي شود . طبق قوانين اپتيك هرگاه دسته پرتوي موازي محور آينه با آن برخورد نمايد در محل كانون متمركز مي شوند به اين ترتيب انرژي حرارتي گسترده خورشيد در يك نقطه جمع مي شود كه اين نقطه به دماهاي بالايي مي رسد . امروزه پروژه هاي متعددي در زمينه كوره هاي خورشيد در سراسر جهان در حال طراحي و اجرا مي باشد .

چ) خانه هاي خورشيد :

ايرانيان باستان از انرژي خورشيدي براي كاهش مصرف چوب در گرم كردن خانه هاي خود در زمستان استفاده مي كردند . آنان ساختمانهارا به ترتيبي بنا مي كردند كه در زمستان نور خورشيد به داخل اتاقها ي نشيمن مي تابيد ولي درروزهاي گرم تابستان فضاي اتاق در سايه قرار داشت . در اغلب فرهنگ هاي ديگر دنيا نيز مي توان نمونه هايي از اين قبيل طرحها را مشاهده نمود. در سالهاي بين دو جنگ جهاني در اروپا و ايالات متحده طرحهاي فراواني در زمينه خانه هاي خورشيدي مطرح و آزمايش شد . از آن زمان به بعد تحول خاصي در اين زمينه صورت نگرفت . حدود چند سالي است كه معماران بطور جدي ساخت خانه هاي خورشيدي را آغاز كرده اند و به دنبال تحول و پيشرفت اين تكنولوژي به نتايج مفيدي نيز دست يافته اند مثلاً در ايالات متحده در سال 1890 به تنهايي حدود 10 تا 20 هزار خانه خورشيدي ساخته شده است . در اين گونه خانه ها سعي مي شود از انرژي خورشيدبراي روشنايي – تهيه آب گرم بهداشتي – سرمايش و گرمايش ساختمان استفاده شود و با بكار بردن مصالح ساختماني مفيد از اتلاف گرما و انرژي جلو

گيري شود . در ايران نيز پروژه ساخت اولين ساختمان خورشيدي واقع در ضلع شمالي دانشگاه علم و صنعت و به منظور مطالعه و پژوهش در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و امكان بررسي روشهاي استفاده از انواع انرژيهاي تجديد پذير به ويژه انرژي خورشيدي اجرا گرديده است .

سيستمهاي فتوولتائيك :

به پديده اي كه در اثر تابش نور بدون استفاده از مكانيزم هاي محرك ، الكتريسيته توليد كند پديده فتوولتائيك و به هر سيستمي كه از اين پديده استفاده كند سيستم فتوولتائيك گويند . سيستم هاي فتوولتائيك يكي از پر مصرف ترين كاربرد انرژي هاي نو مي باشند و تا كنون سيستمهاي گوناگوني با ظرفيت هاي مختلف (5/0 وات تا چند مگاوات ) در سراسر جهان نصب و راه اندازي شده است و با توجه به قابليت اطمينان و عملكرد اين سيستمها هر روزه بر تعداد متقاضيان آنها افزوده مي شود . از سري و موازي كردن سلولهاي آفتابي مي توان به جريان و ولتاژ قابل قبولي دست يافت . در نتيجه به يك مجموعه از سلولهاي سري موازي شده پنل (Panel) فتوولتائيك مي گويند . امروزه اينگونه سلولها عموماً از ماده سيليسيم تهيه مي شود و سيليسيم مورد نياز از شن و ماسه تهيه مي شود كه در مناطق كويري كشور ، به فراواني يافت مي گردد .

بنابراين از نظر تامين ماده اوليه اين سلولها هيچگونه كمبودي در ايران وجود ندارد . سيستمهاي فتوولتائيك را مي توان به طور كلي به سه بخش اصلي تقسيم نمود كه بطور خلاصه به توضيح آنها مي پردازيم .

1) پنلهاي خورشيدي :

اين بخش در واقع مبدل انرژي تابشي خورشيد به انرژي الكتريكي بدون واسطه مكانيكي مي باشد . لازم بذكر است ، جريان و ولتاژ خروجي از اين پنلها DC (مستقيم ) مي باشد .

2) توليد توان مطلوب يا بخش كنترل :

اين بخش در واقع كليه مشخصات سيستم را كنترل كرده و توان ورودي پنلها را طبق طراحي انجام شده و نياز مصرف كننده به بار يا باتري تزريق يا كنترل مي كند . لازم بذكر است كه در اين بخش مشخصات و عناصر تشكيل دهنده با توجه به نيازهاي بار الكتريكي و مصرف كننده و نيز شرايط آب و هوايي محلي تغيير مي كند .

3) مصرف كننده يا بار الكتريكي :

با توجه به خروجي DC پنلهاي فتوولتائيك ، مصرف كننده مي توان دو نوع DC يا AC باشد ، همچنين با آرايشهاي مختلف پنلهاي فتوولتائيك مي توان نياز مصرف كنندگان مختلف را با توانهاي متفاوت تامين نمود .

با توجه به كاهش روز افزون ذخاير سوخت فسيلي و خطرات ناشي از بكار گيري نيرو گاههاي اتمي ، گمان قوي وجود دارد كه در آينده نه چندان دور سلولهاي خورشيدي با تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به انرژي برق بعنوان جايگزين مناسب و بي خطر براي سوخت هاي فسيلي و نيروگاههاي اتمي توسط بشر بكار گرفته شود .

مصارف و كابردهاي فتوولتائيك :

الف) مصارف فضانوردي و تامين انرژي مورد نياز ماهواره ها جهت ارسال پيام

ب) روشنايي خورشيدي :در حال حاضر روشنايي خورشيدي بالاترين ميزان كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك را در سراسر جهان دارد و سالانه دهها هزار نمونه از اين سيستم در سراسر جهان نصب و راه اندازي مي گردد ، مانند تامين برق جاده ها و تونلها بخصوص در مناطق شكارباني و مناطق حفاظت شده نظير جزيره هاي دور افتاده كه جنبه نظامي دارند .

پ) سيستم تغذيه كننده يك واحد مسكوني :

انرژي مورد نياز كليه لوازم برقي منازل (شهري و روستايي) و مراكز تجاري را مي توان با استفاده از پنلهاي فتوولتائيك و سيستمهاي ذخيره كننده و كنترل نسبتاً ساده ، تامين نمود .

ت) سيستم پمپاژ خورشيدي :

سيستم پمپهاي فتوولتائيك قابليت استحصال آب از چاهها، قنوات ، چشمه ها ، رودخانه ها و … را جهت مصارف عمومي دارا مي باشد .

ث) سيستم تغذيه كننده ايستگاههاي مخابراتي و زلزله نگاري :

اغلب ايستگاههاي مخابراتي و يا زلزله نگاري در مكانهاي فاقد شبكه سراسري و صعب العبور و يا در محلي كه احداث پست فشار قوي به فشار ضعيف و تامين توان الكتريكي ايستگاه مذكور صرفه اقتصادي و حفاظت الكتريكي ندارد نصب شده اند .

ج) ماشين حساب ف ساعت ، راديو ، ضبط صوت و وسايل بازي كودكانه يا هر نوع وسيله اي كه تا كنون با باتري خشك كار مي كرده است يكي ديگر از كابردهاي اين سيستم مي باشد .

مثلاً كشور ژاپن در سال 1983 حدود 30 ميليون ماشين حساب خورشيدي توليد كرده است كه سلولهاي خورشيدي بكار رفته در آنها مساحتي حدود 000/20 مترمربع و توان الكتريكي معادل 500 كيلو وات داشته اند .

چ) يخچالهاي خورشيدي :

از يخچالهاي خورشيدي جهت سرويس دهي و ارائه خدكات بهداشتي و تغذيه اي در مناطق دور افتاده و صعب العبور استفاده مي گردد . عملكرد مناسب يخچالهاي خورشيدي تا حدي بوده است كه در طي 5 يال گذشته بيش از 10000 يخچال خورشيدي براي كاربردهاي بهداشتي و درماني در سراسر آفريقا راه اندازي شده است .

خ) سيستم تغذيه كننده پرتابل يا قابل حمل :

قابليت حمل و نقل و سهولت در نصب راه اندازي از جمله مزاياي اين سيستمهاي مي باشد . بازده توان اين سيستم ها از 100 وات الي يك كيلو وات تعريف شده است . از جمله كاربردهاي آن مي توان به تامين برق اضطراري در مواقع بروز حوادث غير مترقبه ، سيستم تغذيه كننده يك چادر عشايري و كمپ هاي جنگلي اشاره نمود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *