صفحه اصلی » علوم پزشکی » برنامة حفاظت داوطلبانه

برنامة حفاظت داوطلبانه


فرمت وورد 28 صفحه برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary     Protection   Program ادارة ايمني و بهداشت حرفه ايOSHA رهنمودهايي در مورد vpp ارائه نمود كه شامل مديريت مؤثر در ايمني كاركنان و حفاظت بهداشتي است كه از عوامل تعيين كننده و سرنوشت ساز در كاهش گستردگي و شدت صدمات و بيماريهاي ناشي از كار مي باشد.مديريت كار آمد به تمام مشكلات و خطرات ناشي از كار، شامل خطرات بالقوه ناشي از تغيير شرايعاد عمليات محل كار مي پردازد. مديريت خطراتي كه توسط استاندارهاي دولتي تعيين شده اند را در همه حال مورد بحث قرار مي دهد. در طول ساليان OSHA و نيروي اجرائي دولت و هيئت مشاور به مواردي برخورد كردند كه برنامة ايمني بهداشت به طور صحيح مديريت شده و نيز مكانهايي كه ميزان صدمات به طور فوق العاده اي كم بوده است. ويژگيهاي معمول و رايج در اين مكانها استفاده از سازماندهي و روشهاي سيستماتيك جهت واگذاري مسئوليتهاي مناسب به تمام مديران، سرپرستان و كارگران جهت بازرسي منظم كنترل خطرات بالقوه موجود و همچنين هدايت و آموزش تمامي ارزيابي OSHA از يك مكان براي vpp شامل: گفتگو با مقامات و كاركنان ش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *