صفحه اصلی » آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) » Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

 1. Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

  Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

  نوع فایل:PDF
  تعداد صفحات :10
  سال انتشار : 1395
  چکیده
  In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in samples of sedimentin the river dohezar tonekabonhas been paid. concentration changes as follows: Arsenic: 4 / 10_66 /70, Cobalt: 5 / 40_29 / 80, nickel: 12_80 and lead: 9 / 10_66 / 40 (ppm).The distribution of these four elements other than arsenic that the significant increase in surfacesediments show a similar distribution to the rest of the elements.GIS software interpolation toestimate the male and Pollution discussed
  واژگان کلیدی
  arsenic , cobalt ,nikel, lead , enrichment factor,kriging…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *